TU Map

TU Map
1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. กลุ่มอาคารหอพักเอเชี่ยนเกมส์ 3. อาคารหอพักบุคลากร 14 ชั้น 4. อาคารดีลักซ์ธรรมศาสตร์ 5. สนามกีฬาหลักธรรมศาสตร์รังสิต 6. ลานพญานาค 7. อาคารยิมเนเซียม 7 8. ศูนย์บริการการกีฬา 9. หอพระพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา 10. หอพักนักศึกษา 11. หอคู่โดม เคียงโดม 12. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 13. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 14. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 15. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร 2 16. วงเวียนต้นโพธิ์ 17. อาคารสำนักงานอธิการบดี 18. โดมรังสิต 19. สวน 80 ปี ธรรมศาสตร์ 20. อาคารเดือน บุนนาค 21. สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23. พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 24. ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 25. อาคารบรรยายรวม 1 26. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27. ศูนย์อาหารธรรมศาสตร์รังสิต 28. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 29. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 30. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 31. อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 32. อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 33. อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ 34. ศูนย์กีฬาทางน้ำ 35. ยิมเนเซียม 4-6 36. ประตูเชียงราก 1 37. สถานีไฟฟ้าย่อย กฟภ. 38. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 39. ประตูเชียงราก 2 40. โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 41. จุดบริการรถตู้เข้าเมือง 42. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง 43. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 44. อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 45. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46. โรงอาหารสังคมศาสตร์ 1 47. โรงอาหารสังคมศาตร์ 2 48. อาคารบรรยายรวม 3 49. อาคารบรรยายรวม 2 50. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51. อาคารบรรยายรวม 5 52. อาคารบรรยายรวม 4 53. อาคารยิมเนเซียม 2 54. อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 55. แปลงนาธรรมศาตร์ 56. อาคารหอพักบุคลากร รพ.ธรรมศาสตร์ 57. อาคารบริการ 58. อาคารปิยชาติ 59. อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ 60. อาคารคุณากร หรืออาคารคณะแพทยศาสตร์ 61. อาคารดุลโสภาคย์ 62. อาคารกิตติวัฒนา 63. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 64. ประตูพหลโยธิน 1 65. ประตูพหลโยธิน 2 66. ประตูพหลโยธิน 3 67. ประตูพหลโยธิน 4 68. ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 69. อาคารยิมเนเซียม 1 70. ศูนย์วิจัยขั้นสูง 71. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 72. โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 74. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 75. อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ sc2 วิศิษฎ์อักษร 76. อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 77. โรงละครแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 78. อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ 79. อาคารหอพักผู้ป่วยใน และอาคารปัญจา ศายาลักษณ์ 80. อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี 81. สนามฟุตบอลเล็ก 82. สนามกีฬา 83. อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์

35. ยิมเนเซียม 4-6